Pages

12/03/2008

Programming quote

"You think you know when you learn,
are more sure when you can write,
even more when you can teach,
but certain when you can program."
— Alan J. Perlis.

11/02/2008

The Last Lecture by Randy Pausch

เริ่มจากคุยกับน้องเปิ้ลว่า มี Professor คนนึง ที่เป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้าย
ในวันที่ Sept. 18, 2007 ซึ่งเป็นวันเกิดของภรรยา
เขาตัดสินใจ แทนที่จะเลือกใช้เวลาอยู่กับภรรยา กลับมาบรรยายLecture
เป็นครั้งสุดท้ายให้นักศึกษากว่า 500 คน ในมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University ฟัง


หลังจากค้นใน internet ก็ไปเจอ lecture อันนี้เข้า ในรูปแบบ YouTube
YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo
Web site : http://www.thelastlecture.com
http://www.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้างล่างนี้คือที่จดออกมาจาก lecture vdo อันนั้น

- When you screwed it up, and nobody say anything to you anymore, that mean they gave up. (not care you anymore)

- Experience is what you get, when you didn't get what you want.

- There is "Brick wall" stops someone who don't want it badly enough
(it separates ones who just want it, and who really really want it.)

- When you pissed of somebody, and you're angry at them, you just have given them not enough time.

- You obviously don't know where the bar should be, and you only gonna do that disservice by putting them anywhere.

- People perceive you are so elegant, because it's going to limit what you're going to accomplish in life. (another way to tell that you're a Jerk)

- Go get a PhD, Become a professor. Because, you're such a good salesman, any company who gets you will gonna use you as salesman, and you might as well selling something worthwhile as an education.

- When you give a presentation , Please telling them about having FUN, 'cause i remember you for.

- You have to decide whether your Trigger/Eeyore. (Fun / Sad)

- Never Lose the child-like wonder.

- all young lady should hear this, When it's come to men that romantic feeling in you, just ignore everything they say, but just pay attention in everything what they do.

- How to Get People to Help you
- you can't get there alone, and I believe in Karma (pay back)
- Tell the truth
- Be earnest (need long term)
- Apologize when you screw up
- Focus on others, not yourself

- Don't bail; the best gold is at the bottom of barrels of crap

- Get a feedback loop; LISTEN to it.

- Don't complain; just work harder

- Important Advice
- Be good at something: it makes you valuable
- Work hard ... "what's your secret?" (call me on Friday night at 10 in my office, i'll tell you)
- Find the best in everybody (good side);
no matter how you have to wait for them to show it
- Be prepared : "LUCK" is where preparation meets opportunity

- It's not about your dream, it's how to lead your life.
If you lead your life right way, the karma will take of itself, the dream will come to you.

Internet Slang

Ref : http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Internet_slang

0-9
• 1337 - From the word Leet, derived from the word elite
• 2 - too, or to
• 4 - For
• 10q - Thank you.

A
• A C? - AH! SI?
• AAF - As A Friend
• ADAD - "Another Day Another Dollar
• ADIH - Another Day In Hell
• ADIP - Another Day in Paradise
• AEAP - As Early As Possible
• AFAICR - As far as I can recall / remember
• AFAICS - As far as I can see
• AFAICT - As far as I can tell
• AFAIK - As far as I know
• AFAP - As Far As Possible
• AFK - Away from keyboard
• ASAP - As soon as possible
• ASL or A/S/L - Age / sex / location
• ASLP or A/S/L/P - Age, sex, location, picture
• ATEOTD - At The End of the Day
• ATM - At the moment
• AWOL - Absent Without (Official) Leave
• AYBABTU (also abbreviated as AYB) - w:All your base are belong to us (from the video game Zero Wing)

B
• B2B - Business to Business
• B2C - Business to Customer
• B4 - Before
• BBIAB - Be back in a bit
• BBQ - Barbecue. While not internet slang in itself, it is often combined with other initialisms as a point of satire, absurdity, or a non-sequitur. For example OMG WTF BBQ.
• BBL/BBS - Be back later / shortly / soon
• BCNU - Be seein' you
• BFF - Best Friends Forever
• BFN - Bye For Now
• blog - Also known as web log or an online journal
• BOFH - Bastard operator from hell
• bot - Any type of automated software in chatrooms and web-cataloging software
• BRB - Be right back
• BSOD - Blue Screen of Death
• BTDT - Been there done that
• BTW - By the way
• bump - Increment (For example, C's ++ operator.) or a backronym for "Bring Up My Post"

C
• CMIIW - Correct me if I'm wrong.
• crawl - To retrieve a web page along with the hyperlinks that reference it
• crapplet - A poorly written computer application
• CU - See you (later)
• CYA - See ya OR Cover Your Ass
• cyber- (prefix) - A term used to connect the subsequent word loosely to the world of computers or the Internet or sex over a computer
• cyberspace - Virtual reality, the Internet, the World Wide Web, and other kinds of computer systems. Science fiction author William Gibson popularized the term in his novel Neuromancer. Gibson used the word to describe a virtual world of computer networks that his cyberpunk heroes 'jacked into'

D
• DFTT - Don't feed the trolls
• DIAF - Die in a fire
• DILLIGAF/D/S - Does it look like I give a flip / fuck / damn / shit
• DND - Do not disturb
• DOA - Dead on arrival. Refers to hardware that is broken on delivery.

E
• EOF - End of File
• EOM - End of Message
• EOL - End of Life. Device or hardware that is at the end of its product life cycle. - End of Line.
• EQ - EverQuest
• ETA - Estimated time of arrival

F
• FAQ - Frequently Asked Question(s)
• FFS - For fuck's sake
• flamer - Someone who makes inflammatory, abusive or directly offensive comments. Similar to, but not quite the same as an Internet troll.
• FMCDH - From My Cold Dead Hands
• FOAD - Fuck off and die
• FOAF - Friend of a friend
• FTFY - Fixed that for you
• FTL - For the loss
• FTW - For the win
• FU - Fuck you
• FUBAR - Fucked up beyond all recognition / repair (from military slang; pronounced "foo-bar")
• FUD - Fear, Uncertainty and Doubt (the purposeful spread of misinformation)
• FWIW - For what it's worth
• FYI - For your information

G
• GBTW - Get back to work
• GF - Great/good fight
• GFU - Good for you
• GFY - Go fuck yourself
• GG - Good game, used at or near the conclusion of a gaming match
• GGS - Good games
• GJ - Good job, often used in online gaming when a teammate performs an act benefitting his team, such as killing an opponent or enabling that kill
• GMTA - Great minds think alike
• Godwin's Law - Dictates that the longer a thread, the more likely someone will post a comparison involving Nazis or Hitler
• gratz - Congratulations
• GTFO - Get the fuck out
• GTG or G2G - 'Got to go' or 'Good to go'
• GR - Good Race

H
• HAND - have a nice day
• handle - Name used in online chat, (AKA nick(name), alias, screen/user name)
• HF - Have fun
• haxor or H4x0r (1337) - Hacker
• hit - A request made to the web server, (noun) the results of an internet search, (verb) loading a Web page. Hits are not equivalent to visitors of a webpage.
• home page - The website's introduction page, starting point, and guide. The technical term is "index"
• hot list - A collection of publicly available URLs (World Wide Web site addresses), sometimes available as text files.
• HTH - Hope this / that helps

I
• IANAL - I am not a lawyer
• IBTL - In before the lock
• IDK - I don't know
• IONO - I don't know
• IIRC - If I recall / remember correctly
• IIUC - If I understand correctly
• IMO - In my opinion
• IMHO - In my humble / honest opinion
• IMNSHO - In my not so humble opinion
• IMAO - In my arrogant opinion
• Information superhighway - The Internet (AKA: I-way, infobahn)
• IOW - In other words
• IRC - Internet Relay Chat
• IRL - In real life
• ITYM - I Think You Mean
• IWSN - I want sex now
• IYKWIM - If you know what I mean

J
• jaggy - aliased computer graphics
• JAS - Just a sec
• JFTR - Just for the record
• JK or j/k - Just kidding, or joke

K
• k or kk - OK
• KISS - Keep it simple stupid.
• KOS - Kill on sight
• KTHX - OK, thanks
• KTHXBAI - OK, thanks, goodbye, used either to cut short a conversation or to express displeasure with being cut short

L
• L8R - Later, L8R also sometimes abbreviated as L8ER is commonly used in chat rooms and other text based communications as a way of saying good bye.
• lag - Slang term for slow Internet speeds or high Internet latency; Lag is sometimes due to a server problem, but more frequently due to the connection between client and server. A slow or intermittent connection may often be referred to as laggy
• lamer - A know-nothing, one who is lame.
• leet - Often spelled as l33t or 1337. It originally meant elite
• LFG - Looking for group
• LFM - Looking for more
• LMAO - Laughing my ass off
• LMFAO - Laughing my fucking ass off
• LMIRL - Let's meet in real life.
• LMK - Let me know
• LOL - Laughing out loud, laugh out loud
• LTNS - Long time no see
• lulz - corruption of LOL
• lurker - Someone who frequents a Usenet group without participating in discussions
• LYLAB - Love you like a brother.
• LYLAS - Love you like a sister.

M
• MMORPG, MMO - Massive Multi-player Online Role Playing Game
• MOTD - Message of the day
• MTFBWY - May The Force be with you
• MUD - Multi-User Dungeon
• MUSH - Multi-User Shared Hallucination
• MYOB - Mind your own business
• M8 - Mate

N
• N1 - Nice one, used mostly often in gaming
• NE1 - "Anyone"
• newbie, newb, n00b - An inexperienced user of a system or game, or an annoying person. Usually a derogatory term for someone inexperienced at a game.
• NIFOC - Naked In Front Of Computer
• NM - (Sometimes written N/M) Not much, Never mind or no message, used on message boards or in e-mails to indicate that everything is already said in the subject line.
• NP - No problem
• NSFW - Not safe for work. Warning about content that may get the viewer in trouble with his employer or co-workers.
• NVM, NVMD, or nm - Nevermind, not much

O
• O RLY - Oh really?
• OIC - Oh, I see
• OFN - Old freaking news
• OMG - Oh my god
• OMFG - Oh my fucking god
• OMGWTF - Oh my God what the fuck
• OMW - On my way or Oh my word
• ONOZ - Oh, no
• OP - Original poster / Operator / Outpost
• OS - Operating system
• OT - Off topic
• OTOH - On the other hand
• OTP - On the phone or One true pairing or On The Piss

P
• P2P - Peer to peer, or pay to play
• PAW - Parents are watching
• PEBKAC/PEBCAK - Problem exists between keyboard and chair
• ping - From the popular network monitoring tool.
• PITA - Pain in the arse / ass
• PLMK - Please let me know
• PMSL - Pissing myself laughing
• POS - Piece of shit, or parent over shoulder.
• POTS - Plain old telephone service
• POV - Point of view
• PL - Powerleveling, used in online games.
• PPL - People
• PTKFGS - Punch the Keys For God's Sake
• pr0n - Intentional misspelling of porn
• PW - Persistent World (gaming)
• pwned - Intentional misspelling of owned

Q
• QFT - Quoted for truthiness - either to show satire or agreement with something satiric.
• QWP - (texting) Quit Whining, Please. (gaming) equip v / equipment n.

R
• rehi (or merely re) - Hello again
• RL - Real Life
• RMS - Ride me sideways
• ROFL/ROTFL - Rolling on (the) floor laughing
• ROFLMAO/ROTFLMAO - Rolling on (the) floor laughing my ass off
• ROFLMAOWPIMP/ROTFLMAOWPIMP - Rolling on (the) floor laughing my ass off while peeing in my pants
• ROFLOL/ROTFLOL - Rolling on (the) floor laughing out loud
• RSN - Real soon now (used sarcastically)
• RTFB - Read the fucking binary (or book)
• RTFS - Read the fucking source
• RTFM/RTM - Read the (fucking) manual or reboot the (fucking) machine

S
• SCNR - Sorry, could not resist
• SFW - Safe for Work, see NSFW
• sk8/sk8r/sk8er - skate/skater
• smiley - Another name for emoticons
• SMH - Shaking my head
• SNAFU - Situation normal: all (fucked/fouled) up
• Snail mail - Normal paper mail service
• SOHF - Sense of humor failure
• spider - The program behind a search engine
• STFU - Shut the fuck up
• STFW - Search the fucking web

T
• TANSTAAFL - There ain't no such thing as a free lunch, a quote originally attributed to Robert Heinlein
• TBF - Time between failures
• TBH - To be honest
• TG - That's great
• TGIF - Thank God it's Friday
• THX/THNX, TNX or TX - Thanks
• TIA - Thanks in advance
• TINC - There Is No Cabal, a term discouraging conspiracy theories
• TMI - Too much information
• TOOBS - Internets (refering to the internet as a series of tubes)
• TOS - Terms of service
• TTBOMK - To the best of my knowledge
• TTFN - Ta ta for now
• TTYL - Talk to you later (also spelled TTUL, T2UL or T2YL)
• tweedler - One who has deep love for all computer related technology and gadgets
• TY - Thank you
• TYT - Take your time
• TYVM - Thank you very much

U
• U - You
• UTFSE - Use the fucking search engine

V

W

• w00t, w00T or WOOT - First two express exuberance, the last is a backronym for the term "We Own the Other Team".
• W/ or W/O - With or without
• WB - Welcome back
• W/E - Whatever
• WRT - With respect / regard to
• WTB - Want to buy
• WTF - What the fuck
• WTG - Way to go
• WTH - What the hell
• WTS - Want to sell
• WTT - Want to trade
• WUG - What you got?
• WUBU2 - What (have) you been up to?
• WUU2 - What (are) you up to?
• WYSIWYG - What you see is what you get
• W8 - Wait

Y
• YAGNI - You Ain't Gonna Need It.
• YAGTOH - you are going to own him.
• YHBT - You have been trolled.
• YKW - You know what?
• YMMV - Your mileage may vary.
• YOYO - You're On Your Own.
• YTMND - You're The Man Now, Dog
• YW - You're welcome.

Z
• ZOMG - An intentional misspelling of the acronym shorthand for "Oh My Gawd" and pronounced "Zoh My Gawd" This version is mainly used in jest or to ridicule people who use abbreviations like OMG and OMFG

9/29/2008

List สิ่งแปลกๆ ที่เจอที่นี่

สิ่งต่างๆ ที่เจอ แล้วต่างจากในเมืองไทย
เดี๋ยวจะมี update มาเรื่อยๆ
 • ประตู เวลาล๊อคต้องใช้บิดเอา ไม่ใช่กด
 • ประตูเวลาเปิดจากนอกอาคารเข้าไป ต้องดึง (เพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน คนจากข้างในจะได้วิ่งชนประตูออกไปได้เลย)
 • ห้องน้ำชาย ใส่สัญลักษณ์ สามเหลี่ยม ห้องผู้หญิงสัญลักษณ์วงกลม
 • โถปัสสาวะมีความhi-tech อยู่สี่แบบ แบบคันโยก, แบบปุ่มกด, แบบตรวจจับอัตโนมัติ, แบบWaterFree. (ขาดแบบ แบบปล่อยน้ำทุกๆระยะเวลา)
 • ในห้องน้ำไม่มีที่ฉีดน้ำ (ใช้กระดาษอย่างเดียว)
 • จะมีกระดาษไว้ให้เช็ดมือเสมอ (ยกเว้นมันหมด)
 • ปั๊มน้ำมันไม่มีห้องน้ำให้เข้า
 • ก๊อกน้ำจะมีให้เลือกน้ำร้อนน้ำเย็นเสมอ
 • ใส่รองเท้าเข้าบ้านได้เป็นเรื่องปกติ
 • TV ทุกเครื่องเปิด Sub-title ได้ แม้จะรายการสดก็ตาม (มาตรฐานให้คนหูหนวกดูทีวีได้)

 • คนใช้รถกันแทบทุกคน (ทุกคนนะ ไม่ใช่ทุกบ้าน)
 • รถวิ่งเลนขวา ฉะนั้นเวลาจะข้ามถนน ต้องหันซ้ายเสมอ
 • ก่อนข้ามถนน ต้องกดสัญญาณไฟ เพื่อขอข้ามก่อน และต้องรอจนสัญญาณ "เดินได้" ขึ้นค่อยเดิน
 • รถที่นี่หยุดรอคนข้ามเสมอ ไม่ว่าเราจะเดินยืดยาดขนาดไหนก็ตาม
 • เวลาขับรถแล้วเห็นป้ายหยุด ต้องหยุดให้สนิททุกครั้ง (0 m/s ทุกครั้ง)
 • เวลาจะเลี้ยวหรือจะตรงไป จะต้องเข้าให้ถูกช่อง ถ้าผิดช่องจะเลี้ยวไม่ได้เลย
 • รถจักรยาน ห้ามถือของ
 • คนปั่นจักรยาน ถ้าเป็นเด็กต้องใส่หมวก ถ้าเป็นผู้ใหญ่อนุโลมให้ไม่ใส่ได้
 • เวลาได้ยินเสียงรถหวอ ให้รีบหลบเข้าข้างทางทันที แต่ถ้าวิ่งตรงๆอยู่เลนนอก ก็ให้รักษาความเร็วทิศทางไว้
 • จักรยานMountain bike วัดขนาดเป็น ล้อนิ้ว เช่น 20" , 24", 26" แต่จักรยานRoad Bike วัดขนาดโครงรถ เป็น cm
 • รถเมล์รอบหลังหกโมงเย็น ชอบมาสาย (บางทีไม่มาเลย)
 • รถเมล์มีระบบไฮโดรลิก ยกรถเข็นคนพิการ ขึ้นรถเมล์ด้วย (เจอมาที่ LA)
 • รถเมลล์มีที่วางจักรยานหน้ารถ ซึ่งเป็นระบบบริการตัวเอง (ถ้าชักช้าจนต้องให้คนขับลุกไปช่วย คนขับจะหัวเสียมาก)
 • คนขับรถเมล์มักไม่ยอมลุกจากที่นั่ง

 • คนส่วนใหญ่ไม่ต้องพกเงินเยอะ ใช้แต่บัตร Credit/Debit รูดเอา (ยกเว้นบางร้านที่เงินสดเท่านั้น)
 • การซื้อของออนไลน์ด้วยบัตร Debit ทำได้จริง ที่นี่
 • เงิน $1.25 เป็นอัตรามาตรฐานของของส่วนใหญ่ ตั้งแต่ขึ้นรถเมล์ หรือน้ำเป๊ปซี่
 • ตู้หยอดเหรียญสำหรับน้ำ มักเอากำไรนิดหน่อยเป็น $1.50
 • การกด ATM ขั้นต่ำ คือ $20
 • ไม่มี ธนบัตร $100 ในตู้ATM
 • ธนาคารปิดหกโมงเย็น และเปิดวันเสาร์ด้วย
 • ตู้ ATM ทุกตู้ มีรูเสียบหูฟัง สำหรับคนตาบอดฟังได้
 • น้ำอัดลม ที่นี่เรียก Soda
 • น้ำอัดลมกระป๋องกะขวดToGo ราคาเท่ากัน $1.25 แต่ถ้าไปซื้อขวดสองลิตร ราคา $1.55
 • น้ำเปล่าใส่ขวดแพงกว่าน้ำอัดลม จริง
 • น้ำประปากินได้... แต่ไม่อร่อย ต้องกรองก่อน
 • น้ำผสมVitamin ขายเต็มไปหมด สงสัยคนที่กินแต่เบอร์เกอร์ ไม่ยอมกินผักผลไม้
 • ผลไม้ส่วนใหญ่คิดราคาเป็นต่อปอนด์(lb)
 • อยากกินกล้วยเท่าไหร่ ฉีกเอาไป ไม่ต้องเอาไปทั้งหวี
 • ใน Supermarket เห็นมีแต่ Apple สีแดงแฮะ
 • น้ำส้มที่นี่ มีแยกว่า อยากได้เนื้อส้มเยอะๆ หรือไม่เอาเนื้อส้มเลยก็ได้
 • ผักราคาแพงกว่าไทย โดยเฉพาะพริกขี้หนู แพงมากๆๆ กำนึง$3
 • ผักที่นี่ ขนาดใหญ่กว่าไทยทุกอย่าง พริกขี้หนูใหญ่อย่างกะพริกชี้ฟ้า
 • ถ้าพริกของไทยแพง อาจจะต้องไปใช้พริกของแม๊กซิกัน
 • มี French Fries แบบขดด้วย (เมืองไทยมีแต่แบบแท่งตรง)
 • ร้าน Burger ให้เลือกCheese ที่จะใส่ได้

 • การเรียนเป็นแบบ Discussion เน้นอ่านมาก่อน มาคุยกันในคาบเรียน
 • จำนวนนักเรียนในแต่ละคาบน้อยมาก(ไม่เกิน 20) ยกเว้นคาบสัมมนา มากันล้นห้อง
 • ห้องเรียน หรือห้องต่างๆ จะมีการระบุจำนวนคนสูงสุดไว้ (รถเมล์ก็มีระบุ)
 • การจะคุยในคาบเรียนต้องยกมือก่อนเสมอ (แม้แต่การจะตอบอีกคนก็ตาม)
 • ใช้ Mac กันเป็นเรื่องปกติ (อาจารย์ที่ภาคมี MacBook ทุกคน)
 • อาจารย์ใช้ Wiki กันเป็นเรื่องปกติ (ทุกวิชาที่เรียนมี wiki เป็นของตัวเอง)

8/16/2008

วิธีการ Fill Flash กลางแดดจ้า By Panas

เริ่มมาจากเปิดเวปไปเปิดเวปมา ไปเจอผลงานของคุณ ALEXZAR เข้า
http://alexzar.multiply.com/photos/album/76/_ALEXZAR_FILL_FLASH_

แล้วก็เลยเข้าไปอ่านวิธีการ fill flash จาก คุณ Panas
http://portrait.niceeyeshot.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=471

เลยขออนุญาต คัดลอกมาเก็บไว้นะครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ปกติ การ fill flash Outdoor ในช่วงเวลา เช้าๆ พระอาทิตย์ ขึ้น หรือ เย็นๆ พระอาทิตย์ ตก ก็ทำได้ เป็นปกติ กันอยู่แล้ว เนื่องจาก สภาพแสงน้อย เหมาะสม กับการใช้ flash ช่วย

แต่ ในเวลากลางวัน ปกติ ที่ท้องฟ้า สวยๆ แต่ แดด แรงๆ การถ่ายภาพบุคคล แบบ ปกติ ไม่ใช้ flash ก็ มักจะได้ ท้องฟ้า ที่ขาว สว่าง เกินไป หากค่าแสงที่คนพอดี
การใช้ flash fill ช่วยเปิด เงา ก็ เป็นวิธีที่นิยม กัน แต่ หาก แดด แรงมากๆ มักจะได้ ผล ที่ไม่ได้ ดังใจนัก

ทริปวันนี้ เรามาเพื่อจุดประสงค์ การ Fill flash กลางวันแสกๆ กัน
ก่อน อื่น มาดู อุปกรณ์ ตัวช่วยกัน คือ filter Polarlize, ND จะเป็นตัวช่วยลด ค่าแสงที่ได้รับสู่กล้องลงส่วนหนึ่ง
หากใน ตอนกลางวัน ถ่ายภาพวิว วัดแสงที่ท้องฟ้า ได้ 1/4000 f.8 แล้ว มาถ่ายบุคคล ด้วยค่าแสง เดียวกัน ด้วยการ Fill flash แล้ว พบว่า คนตัวดำ จะเป็นได้ ว่า ระยะ flash ไปไม่ถึงตัวแบบ
เนื่องจาก การใช้ High Speed Flash ค่าGN ของ Flash จะลดลง ต่ำมากๆ ทำให้ แสงไปไม่ถึงตัว แบบ ดุจากภาพ ประกอบ แสง flash มีระยะ แค่ 1 เมตรหลัง จากใช้ filter Polarlize หรือ ND มาบังหน้าเลนส์ แสงอาจจะลดลงส่วนหนึ่ง ทำให้ Speed ที่ได้ ตำลง ดูจาก flash แล้ว มีระยะ ที่คลอบคลุมการถ่ายภาพบุคคลได้ ในระยะ 3-4 เมตรได้ปกติ
แต่ หาก การใช้ filter ตัวเดียวไม่พอ ที่ระยะ flash จะถึงตัวแบบได้ อาจจะ ต้อง ซ้อน filter 2 ตัวเมื่อ ซ้อน filter จนได้ ค่า Speed ที่เหมาะสม และ ระยะ flash คลอบคลุม ถึงตัวแบบได้ แล้ว ก็ พร้อมที่จะ มา fill flash กลางแดด กันได้ แว้ว ครับ
อย่างไร ก็ ดี แม้ จะ มี flash High speed แต่ การ Pre flash ที่แม่นยำ เพื่อการ วัดแสง ของ flash ผ่านกล้อง ก็ คือ Speed ที่ไม่สูงกว่า ซิงค์แฟรช ปกติ นัก
การถ่าย Fill flash กลางวันแสกๆ ก็ควร จะซ้อน filter จนมาได้ค่า ซิงค์สปีด ของ flash ยี่ห้อ นั้นๆหลังจาก ควบคุม ค่าแสง เข้ากล้องด้วย ฟิลเตอร์ ลดแสงได้ ค่า Speed ที่เหมาะสมกับการใช้ แฟรช แล้ว ก็ มาถ่ายบุคคลกัน
ค่าแสง ที่ ตก สูงนางแบบ จะ ควบคุม ด้วย Flash สว่าง หรือ มืดไป ก็ มาปรับ ที่ flash

การ Fill Flash ไม่ควรให้ แสง Flash เด่นกว่า แสง อาทิตย์ หาก ต้องการให้แสง เป็น ธรรมชาติ ปกติ ผม จะให้ แสง Flash ที่แบบ Under ลง อีก 1 stop
อัตราแสง ธรรมชาติ / แสง flash ที่ดู เป็น ธรรมชาติ ก็ ประมาณ 60/30 คือ ให้แสง flash เป็นตัวเสริม และดูไม่เด่นไป กว่าแสงแดดมากนัก หรือแล้วแต่ ความต้องการ ของนักถ่ายภาพ ในภาพนั้นๆ7/02/2008

Qoute from Kungfu Panda

Qoute from OggWay (Master of Kungfu in Kungfu Panda):
"Yesterday is history,
Tomorrow is mystery,
but Today is a gift. That's why we call it PRESENT."

5/04/2008

ลง Windows XP ด้วย USB Thumb Drive

ด้วยความขี้เกียจ write แผ่น ก็เลยว่าจะใช้ Thumb Drive เนี่ยแหละลง

หลังจากค้นไปค้นมาหลายตำรามาก ก็เจอเวปนี้
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
ง่ายสุด และก็เร็วสุดละ

สิ่งที่ต้องมี
1. Thumb Drive (คำแนะนำว่าให้มี 2GB เพราะเป็นขนาดสูงสุดของ FAT16, เกินกว่านี้ก็ให้ Format FAT32)
2. แผ่น Windows XP
3. เครื่องคอมที่สามารถตั้ง boot USB ได้ที่ BIOS
4. โปรแกรมต่างๆ ตามนี้
- USB_PREB8 link1 link2 เป็น script dos ที่เอาไว้จัดการทุกอย่าง
- PeToUSB link1 link2 โปรแกรมสำหรับ Format USB Drive
- BootSect link1 link2 โปรแกรมสำหรับ ใส่ Boot Record ลงใน USB

เริ่มต้น (หมายเหตุ รูปประกอบไปเอาจากในเวปเองละกัน 555)

1. แกะ zip ของโปรแกรมต่างๆออกก่อน

2. เอา PeToUSB.exe ไปรวมไว้ที่เดียวกันกับ USB_PREB8

3. double click เพื่อรัน usb_preb8.cmd จะได้หน้าจอ Console ออกมา

4. ในหน้าจอจะบอกว่า
- ถ้าอยากจะให้มันรันได้อัตโนมัติ ต้องเอา PeToUSB.exe ไปไว้ที่เดียวกันกับ USB_PREB8 (ทำแล้ว)
- ไฟล์ WINNT.SIF เป็นไฟล์ที่เก็บ config ในการลง windows ไว้ ถ้ามีก็เอาไปไว้ที่ USB_PREB8 ด้วย (ควรจะเปิดแก้ไขนิดหน่อย โดยการใส่ ; ในกลุ่มของ Unattended ให้หมด)
- และก็ เอา $OEM$ ซึ่งเป็นสคริปการทำงานหลังลง windows เสร็จ ให้ไปลงไว้ในที่เดียวกับ USB_PREB8 (ก็ถ้าในแผ่น windows มี $OEM$ ก็ก๊อปไปลงเอาไว้) โดยปกติแล้ว ตัว USB_PREB8 จะมี folder นี้อยู่แล้ว อาจจะทับไปก็ได้ หรือจะแก้ไขก็แล้วแต่

5. หลังจากอ่านจบแล้ว จะมีหน้าจอของ PeToUSB ออกมา ให้เช็คดูว่า Thumb Drive ถูกตัวรึเปล่า แล้วก็กด Start เลย จะเป็นการ Format ข้อมูลของ Thumb Drive ตัวนั้น

6. เมื่อเสร็จแล้วอย่าเพิ่งปิดหน้าจอโปรแกรม PeToUSB (เพราะเดี๋ยวโปรแกรม USB_PREB8 มันจะทำงานต่อ) ให้ไปเปิด cmd ขึ้นมาอีกตัวก่อน

7. Start-->Run-->cmd แล้วเข้าไปที่ folder ของ bootsec และก็รัน
bootsect.exe /nt52 k:
โดยที่ /nt52 คือใช้ bootsector แบบ XP , /nt60 ใช้แบบ VISTA
k: คือ ชื่อ drive ของ USB Thumb Drive
โปรแกรมจะทำการใส่ boot record ลงบน Thumb Drive และเสร็จเมื่อกลับมาหน้า prompt อีกครั้ง

8. กลับไปปิดโปรแกรม PeToUSB และ Any Key to Continue

9. USB_PREB8 จะขึ้นเมนูมาให้เลือก
9.1 กด 1 [Enter] เพื่อเปลี่ยน ตำแหน่งของไฟล์สำหรับ setup windows
ให้เลือกโดยการหา folder ที่ชื่อ i386 เป็นหลัก ... เช่น
i386 อยู่ที่ E:\i386 ดังนั้น ตำแหน่งไฟล์สำหรับ setup windows ก็จะอยู่ที่ E:\
9.2 กด 2 [Enter] เพื่อเปลี่ยนชื่อ Virtual Disk (ปกติมัน drive T, ไม่ต้องไปแก้มันก็ได้)
9.3 กด 3 [Enter] เพื่อเปลี่ยนDriveของ USB Thumb (ของผมเปลี่ยนไปเป็น K)

10. สั่งรันโดยการกด 4 [Enter]
- โปรแกรมจะสร้าง Virtual Disk ขนาด 1GB ที่ตำแหน่งเดียวกับ USB_PREB8 โดยmountไว้ชื่อว่า T:
- จัดการ copy และทำ image ให้เสร็จสรรพ
- หน้าที่ของเราคือคอยดูว่า ถ้ามี Press Any Key To Continue ก็กดไป ถ้ามี Yes ก็กด Yes

11. เมื่อเสร็จหมดแล้ว หน้าจอ Console ก็จะหายไป USB เราก็จะพร้อมใช้เรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม (สำหรับแผ่น SKz http://www.sokoolz.com/)
เนื่องจาก แผ่น SKz จะมีตัวช่วยในการติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติด้วย ถ้าอยากได้ก็เพิ่มเข้าไป
1. จากขั้นตอนที่ 4 ให้ไปเอา $OEM$ จากในแผ่นด้วย
2. copy ทั้ง folder WPI ไปลง ใน thumb drive ตอนเสร็จงานแล้วด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการทดสอบ
- ความเร็วในการ Install Windows ผ่าน Thumb drive เร็วสะใจมากๆ (แผ่น CD นี่ช้าไปเลย อิอิ.. i love solid state drive)
- ได้เมนูในการลงแบบใหม่มา ซึ่งมากับ usb_preb8 .... คือกด อันบนเพื่อเข้า windows ปกติ, อันล่างเพื่อเข้าการ setup windows
- ก็ยังทำ ให้ Windows in USB เนี่ย ใช้ในการลง Windows ใน External Hard Drive ไม่ได้อยู่ดี
ถึงจะทำตามขั้นตอนใน http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176 แล้วก็ตาม (สงสัยใช้ USB คู่ไม่ได้.... คงต้องใช้ CD เพื่อลง windows ใน USB มั๊ง) ........

1/26/2008

The Seven Levels of Photographers

original @ http://www.kenrockwell.com/tech/7thai.htm
บทความโดย Ken Rockwell
แปลและเรียบเรียงโดย Y. Charles
และขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเรียงเรียงมา ณ ที่นี่ด้วย

ศิลปิน : ระดับสูงสุด (ระดับ 7) (เทียบเท่าได้กับ "สวรรค์" ทางศาสนาคริสต์) กลับไปข้างบน

นี่คือระดับสูงสุด

ศิลปินนำเอาจินตนาการของเขาถ่ายทอดลงในรูปแบบที่จับต้องได้ที่ชื่อว่า ภาพถ่าย เขาถ่ายทอดจิตวิญญาณของสถานที่หรือบุคคล ทั้งที่มีอยู่จริงหรือสิ่งที่สร้างขึ้นตามจินตนาการลง ในในภาพถ่าย และผู้ชมก็ตอบสนองต่อสิ่งนี้

ศิลปินเป็นผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์ของเขาได้ดั่งใจ เมื่อเขาสร้างสรรค์งานศิลปะ ศิลปินจะก้าวข้ามเหนือขอบจำกัดทั่วไปของความมีอยู่ อันเนื่องมาจากจิตวิญญาณของเขาได้ล่องลอยไปหาสิ่งที่เขากำลังบันทึก เขาอาจจะฝึกฝนและเรียนรู้กับเครื่องมือของเขา เมื่อเขาไม่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะ แต่เมื่อเขากำลังสร้างสรรค์งานศิลปะ กล้องถ่ายภาพเป็นเพียงส่วนต่อขยายจากจิตใจของเขา ไม่มีจิตใดๆ ที่ติดค้างอยู่กับปัญหาทางเทคนิคในขณะที่เขากำลังถ่ายภาพ

ถ้าเปรียบเทียบกับดนตรี นักดนตรีอาจจะฝึกซ้อมสเกลตัวโน้ตกับเครื่องดนตรีของเขา แต่เมื่อเขากำลังเล่นดนตรีจริงๆ เขาไม่เคยคิดถึงแม้แต่การวางนิ้ว เขาได้เข้าไปเป็นส่วนนึงของดนตรีในขณะนั้นแล้ว

เหมือนกับโปรนักโต้คลื่นผู้มีกระดานโต้คลื่นเป็นโหลๆ หรือโปรกีตาร์ที่มีกีตาร์ 23 ตัว ศิลปินอาจจะมีกล้องเป็นสิบๆ แต่ละตัวไว้สำหรับงานแต่ละแบบ

แต่ในขณะเดียวกัน ศิลปินบางคนก็อาจจะมีกล้องเพียงตัวเดียว หรือไม่มีเลยก็ได้ มันไม่สำคัญใดๆ

ศิลปินบางครั้งจะแต่งตัวแปลกๆ และนอนดึก พวกเขาชอบที่จะถ่ายภาพสาวๆ ที่น่าสนใจ และภูมิใจสำหรับสิ่งนั้น

ไม่เคยมีใครที่ได้เห็นงานของเขา เพราะว่าพวกเขามีทักษะยอดแย่ในการโปรโมตตัวเอง ที่แย่กว่านั้นคือ พวกเขาไม่ค่อยจะชื่นชมผลงานตัวเองเท่าไรนัก นอกจากพวกที่ร่วงไปอยู่ระดับ "เทวดาตกสวรรค์" ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เพราะว่าคุณจะไม่เคยเห็นผลงานของศิลปินจริงๆ เลย นอกเสียจากคุณจะรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ศิลปินที่ดีมักจะรู้สึกเขินอายเกินกว่าจะแสดงผลงานให้ใครๆ ดู นอกเสียจากคุณจะคะยั้นคะยอเค้าเท่านั้น เนื่องจากงานของพวกเขาเหมือนจิตวิญญาณของพวกเขานั่นเอง

ศิลปินจะใช้กล้องอะไรก็ได้ รวมไปถึงกล้องรูเข็ม และกล้องใช้แล้วทิ้ง หรือเลยไปถึงกล้อง 8x10 พวกเขาใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เขาต้องการ ตราบที่มันสามารถใช้สร้างภาพที่พวกเขาต้องการได้

เทวดาตกสวรรค์ : ระดับ 6 กลับไปข้างบน

เหล่าเทวดาตกสวรรค์คือศิลปินที่ขายวิญญาณของตนเองเพื่อแลกกับเงินหรือยา

เพราะว่าพวกเขายอมลดตัวเอง วิสัยทัศน์ของพวกเขาจึงถูกจำกัด

ทำไมหรือ? เพราะว่า เมื่อคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องขายวิญญาณของตน เพราะแลกกับอาหาร ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ยอมใช้สไตล์ใหม่ๆอีก ถ้าเกิดงานของพวกเขาสามารถทำเงินได้ หลังจากทดลองมาหลายปี มันก็เป็นการยากที่พวกเขาจะเปิดรับสไตล์การถ่ายภาพใหม่ๆ ตราบใดที่พวกเขายังไม่อยากอดตาย

ศิลปินที่มีนายหน้าอาจจะเสียนายหน้านั้นๆ ถ้าพวกเขาเปลี่ยนสไตล์การถ่ายภาพ

เพราะฉะนั้น ศิลปะที่มีไว้ขายจากบางคนนั้นยากที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง

สไตล์ที่ขายได้นั้นเป็นสิ่งที่นายหน้าและผู้ซื้อต้องการที่จะเห็น ลองอ่านหนังสือของ Barnbaum เกี่ยวกับศิลปะ มันเป็นเรื่องแปลกมากที่จะเห็นเหล่าเทวดาที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เปลี่ยนวิถีการทำงาน เมื่องานของพวกเขาได้รับการยอมรับแล้ว

ต่อเรื่องเหล่าเทวดาตกสวรรค์ที่ระดับ 10 ที่นี่

มือสมัครเล่น: ระดับ 5 กลับไปข้างบน

เหล่าคนที่ได้เงินจากภาพถ่ายของพวกเขาน้อยกว่าครึ่งของรายได้ทั้งหมดคือมือสมัครเล่น แต่สิ่งนี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยเกี่ยวกับคุณภาพของภาพถ่าย

คนกลุ่มนี้ชอบที่จะถ่ายภาพ มือสมัครเล่นฝีมือดีสามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินได้โดยตรง

คนที่ถ่ายภาพงานแต่งงานหรืออื่นๆ ตามวันหยุดสุดสัปดาห์ ยังนับเป็นมือสมัครเล่นอยู่ พวกเขาแค่คิดเงินสำหรับภาพถ่ายเท่านั้น และจากที่นี่ คุณสามารถเห็นได้ว่า บางครั้งพวกเขาคิดเงินเยอะซะด้วย

เหล่ามือสมัครเล่นที่คิดว่ากล้องที่ดีกว่าจะช่วยให้ภาพถ่ายดีขึ้น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะลดตัวไปอยู่ในระดับต่ำสุดของพวกช่างวัด ช่างภาพสมัครเล่นหลายคนถูกปั่นหัวโดยเหล่าผู้ผลิตกล้อง ทำให้คิดว่าพวกเขาต้องการกล้องดีๆ เพื่อภาพสวยๆ ซึ่งความคิดนี้เป็นอุปสรรค์ต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ

เหล่ามือสมัครเล่นที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นสูง กำลังก้าวไปสู่ทางแห่งแสงสว่าง

การเป็นมือสมัครเล่นเป็นสิ่งที่ดี จากระดับนี้จะสามารถก้าวไปสู่ระดับศิลปินได้ง่าย

มือสมัครเล่นส่วนมากมักจะถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon SLR

มือใหม่ : ระดับ 4 กลับไปข้างบน

นี่คือสิ่งที่แม่ผม และคนอื่นส่วนมากเป็น คนเหล่านนี้ต้องการความทรงจำ ไม่ใช่ภาพถ่ายหรือกล้องถ่ายภาพ

มือใหม่เป็นศิลปินทางภาพถ่ายที่สามารถถ่ายภาพที่สร้างความประทับใจให้ผู้อื่นรอบข้าง มือใหม่เหล่านี้เป็นศิลปิน แต่ไม่เคยรู้ตัวเองเลย พวกเขามักจะแต่งตัวดีกว่าศิลปินที่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปิน

เชื่อไหมล่ะ พวกเขาเป็นคนที่สร้างสรรค์ภาพถ่าย ไม่ใช่กล้องถ่ายภาพ

ช่างภาพอาชีพ : ระดับ 3 กลับไปข้างบน

กลุ่มช่างภาพอาชีพเป็นผู้ที่หาเลี้ยงชีพจากการขายภาพถ่าย

ช่างภาพอาชีพไม่ได้สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อหาเลี้ยงชีพ พวกเขาสร้างภาพถ่ายเพื่อการค้า พวกเขามักจะมีความคุ้นเคยบ้างกับอุปกรณ์ และสามารถสร้างสรรค์งานดีๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้บันทึกจินตนาการของพวกเขาลงไป

แน่นอนว่าช่างภาพอาชีพสามารถสร้างภาพยอดเยี่ยมได้ แต่ว่านั่นเป็นในเวลาส่วนตัวของพวกเขา

ช่างภาพอาชีพใช้เวลาน้อยมากที่จะกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ ยกเว้นเสียเมื่อพวกมันเจ๊งเท่านั้น ส่วนใหญ่พวกเขาจะมองหางาน และบ่นเรื่องช่างภาพคนอื่นลดราคาค่าตัวเสียมากกว่า

ช่างภาพอาชีพจ่ายเงินค่าฟิล์มและค่าล้างในแต่ละเดือนมากกว่าที่จ่ายไปกับอุปกรณ์ในแต่ละปี

ไม่มีช่างภาพธรรมชาติอาชีพในโลกนี้ พวกเขามักมีงานอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ภรรยาสนับสนุน

เหล่าช่างภาพอาชีพมักจะใช้กล้อง Nikon SLR, Mamiya หรือว่า Calumet 4x5" พวกเขาไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ดีเท่ามือสมัครเล่นที่จริงจังบางคน

จนกว่าคุณจะเป็นคนซื้อภาพถ่ายโฆษณา หรือรู้จักคนหนึ่ง คุณจะไม่รู้จักช่างภาพอาชีพจริงๆ คนที่คุณเห็นในโฆษณากล้องถ่ายภาพ อ้างตนเป็นช่างภาพอาชีพ มักจะเป็นเพียงหน้าม้าเท่านั้น

ช่างภาพอาชีพไม่มีเว็บไซต์ และไม่เคยส่งจดหมายทางเทคนิคออกไป คนพวกนี้มันจะเป็นมือสมัครเล่นมากกว่า

มือสมัครเล่นผู้ร่ำรวย : ระดับ 2 กลับไปข้างบน

กลุ่มคนนี้คือมือสมัครเล่นผู้ซื้ออุปกรณ์มากเกินความจำเป็นเนื่องจากพวกเขามีเงินมาก แต่มันกลับกลายเป็นโซ่ตรวนแก่จินตนาการของตนเอง คนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ชาย ส่วนมากมักจะสูงอายุ และเกษียณแล้ว

กลุ่มคนรวยเหล่านี้มักจะใช้ Leica, Contax, Alpa, Hasselblad, Linhof 4x5 กล้องเหล่านี้เป็นกล้องที่ดีเยี่ยม แต่ว่าภาพถ่ายที่ได้กลับออกมาเหมือนกับใช้กล้อง Zenit, Pentax, Bronica และ Tachihara ถ่ายเอา

ส่วนคนที่จนกว่าคนอื่นหน่อยก็ใช้กล้อง Nikon หรือ Canon SLR

ช่วงหลังๆ พวกนี้หันมาจับกล้องดิจิตอล SLR สำหรับงานหนังสือพิมพ์ อย่างเช่น Canon EOS-1D หรือ Nikon D1X ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว ให้ผลลัพธ์ที่แย่กว่าฟิล์มที่ใช้โดยมือใหม่ คนที่โง่มากๆ จะรอให้กล้องอย่าง Contax N digital ราคา 7000$ ออกมา ซึ่งเป็นกล้องที่ไร้ประโยชน์เสียยิ่งกว่า Nikon หรือ Canon DSLR และยังให้ผลในทางเทคนิคอย่กว่ากล้องฟิล์ม SLR ราคาถูกอีกด้วย (คิดว่าคงเป็นเรื่องของความยากในการใช้งาน : ผู้แปล)

ช่างภาพผู้มีอันจะกินบางส่วนชอบคิดว่าภาพขาวดำเบลอๆ ของคนจนนั้นเป็นศิลปะ

ช่างภาพผู้ร่ำรวยส่วนหนึ่งมักจะตกไประดับล่างสุดง่ายๆ เพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพมากเกินไป บางส่วนพุ่งไปยังระดับศิลปินโดยตรง เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอุปกรณ์อีกแล้ว เพราะว่าพวกเขามีสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดแล้ว เป็นเรื่องน่าแปลกที่ช่างภาพเหล่านี้ไม่ค่อยสร้างภาพธรรมดา ภาพส่วนใหญ่มักจะยอดเยี่ยม หรือยอดแย่ไปเลย

เหล่าช่างวัด : ระดับ 1 ล่างสุด (เทียบเท่าได้กับ "นรก" ในทางศาสนาคริสต์) กลับไปข้างบน

กลุ่มคนเหล่านี้ (และพวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมด) ไม่มีความสนใจในศิลปะหรือการถ่ายภาพเลย เพราะว่าพวกเขาไม่มีจิตวิญญาณ การที่ขาดวิญญาณ ทำให้พวกเขาไม่สามารถแสดงออกซึ่งจินตนาการหรือความรู้สึก นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาพถ่ายของพวกเขา (ถ้าพวกเขาเคยถ่ายภาพ) เฮงซวย

กลุ่มคนเหล่านี้เหมือนโดนหยุดกลางทาง แล้วก็เลยไม่เคยทำอะไรสำเร็จจริงๆ เสียที

การนั่งส่องภาพทดสอบเลนส์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ มันมีส่วนอะไรกับการออกไปถ่ายภาพต้น Joshua ตอนรุ่งสางหรือเปล่า? เปล่าเลย แย่ไปกว่านั้น เวลาที่เสียไปกับการนั่งทำการทดสอบมันคือเวลาที่เสียประโยชน์ในการไม่ยอมเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของการถ่ายภาพ และแน่นอนมันเป็นเวลาที่ควรจะออกไปถ่ายภาพมากกว่า ทดสอบให้เพียงรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำอะไรได้บ้าง แล้วก็ออกไปถ่ายภาพข้างนอก

พวกเขาสนแต่เพียงอุปกรณ์เท่านั้น พวกเขาสามารถพูดให้ฟังชนิดหูดับตับไหม้ถ้าคุณยอมคุยกับเขา แต่เมื่อไรที่คุณถามถึงผลงานภาพถ่าย พวกเขาจะเกิดอาการหลอนในบัดดล หรือถ้าพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมกล้องของพวกเขาไม่ได้ช่วยในการถ่ายภาพเลย พวกเขาสามารถอ่านได้ที่นี่

คนส่วนใหญ่มักจะมาจากสาขาอาชีพทางเทคนิค เช่นวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ คนพวกนี้กังวลมากเกินไปกับการพยายามใส่ตัวเลขให้กับทุกอย่าง ทำให้พวกเขาลืมความจริงที่ว่ากล้องถ่ายภาพหรือชาร์ททดสอบนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องใดๆ กับวิญญาณของภาพถ่ายเลย เพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงเรื่องการวัดประสิทธิภาพกล้องมากเกินไป ทำให้พวกเราตั้งชื่อพวกเขาว่า "พวกช่างวัด" แต่น่าเสียดาย ที่กลุ่มคนพวกนี้เข้ามาใน KenRockwell.com เพียงเพื่อดูผลการทดสอบเท่านั้น

กลุ่มคนเหล่านี้ยังเล่นเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ หรือรถยนต์ พวกเขาสนุกกับสิ่งพวกนี้เพียงเปลือกนอก แต่แทบไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ของพวกมันจริงๆ เลย

คนที่อายุน้อยลงมาหน่อยจะนั่งเล่นเกมวิดีโอ หรือไม่ก็คุยในห้องแชทและเล่นเน็ต คนที่อายุมากหน่อยจะเข้าชมรม"กล้องถ่ายภาพ" (คุณควรจะเข้าร่วมชมรม "ถ่ายภาพ" ไม่ใช่ชมรม "กล้องถ่ายภาพ" หรืออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามจะให้คะแนนศิลปะ เพราะว่าศิลปะเป็นเรื่องของมุมมองส่วนบุคคล และไม่สามารถให้คะแนนเป็นตัวเลขได้) เช่นเดียวกัน คนพวกนี้ไม่เคยสร้างอะไรเป็นตัวเป็นตนจากอุปกรณ์พวกนี้ แต่พวกเขาเพียงแค่ตื่นเต้นที่จะครอบครอง ซื้อ หรือคุยเกี่ยวกับมันเท่านั้น

อุปกรณ์อย่างเดียวที่คนพวกนี้ไม่สนใจ แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก คืออุปกรณ์กำเนิดแสง และปรับปรุงแสง (เช่น แฟลช หรือ Softbox)

คนที่มีผลงานภาพถ่ายดีๆ ไม่ใช่พวกช่างวัด คนที่มีอุปกรณ์มากกว่าภาพดีๆ อาจจะเข้าข่าย คนที่สร้างเว็บไซต์เพื่อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ แต่ไม่เคยพูดถึงการถ่ายภาพเลย อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม อย่าคุย หรืออ่านบทความ หรือถามเรื่องการถ่ายภาพกับพวกเขา สำหรับคนที่ไม่รู้ พวกเขาอาจจะเหมือนเป็นผู้ทรงความรู้ แต่จริงๆ แล้ว วิญญาณอันเจ็บป่วยของพวกเขาจะลากคุณเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนรก และทำให้ทั้งชีวิตของคุณคอยแต่เป็นห่วงว่าเลนส์ของคุณนั้นคมแค่ไหน ถ้าคุณเริ่มเป็นห่วงเรื่องนี้ คุณจะไม่เคยถ่ายภาพอะไรอีกเลย นอกจากกำแพงอิฐและชาร์ททดสอบ

กลุ่มคนพวกนี้ง่ายมากที่จะระบุ ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณอาจจะเคยเห็นเว็บของพวกเขาแล้ว พวกเขายังมีข้อมูลอุปกรณ์เป็นร้อยๆ แต่ไม่ค่อยจะมีภาพถ่ายเท่าไร จงระวังข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพให้จงหนัก

คนอื่นๆ อาจจะมีคำอื่นๆ สำหรับคนเหล่านี้ บทความนี้ให้มุมมองอีกมุมหนึ่ง

ผมเอาภาพอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากเว็บนี้ เพราะว่าคนเหล่านี้เอาแต่นั่งดูอุปกรณ์ของผมมากกว่างานศิลปะของผม แบนด์วิทธิ์ที่ผมต้องจ่ายเงินกลับต้องมาถูกเขมือบกับพวกบ้าที่คอยดูแต่เลนส์ของผม มากกว่าภาพของผมในแกลอรี่ซึ่งเป็นจุดสำคัญของเว็บนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหน้าเว็บเหล่านั้นเป็นสีเหลีองซึ่งสร้างความแสบตาให้กับคนที่มัวแต่ดูเรื่องอุปกรณ์นานๆ

คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มักจะอีเมล์มาหาผมแต่เรื่องทางเทคนิคหรืออุปกรณ์ คนส่วนมากที่นั่งห่วงเรื่องระดับของตนเองนั้นจัดอยู่ในระดับล่างสุด พวกคนเหล่านี้มักจะเดินร่องรอยไปในอินเตอร์เน็ต แจกจ่ายความรู้ทางเทคนิคให้กับเว็บและแชทรูมอย่าง Photo.net www.dpreview.com และ photocritique.net มากกว่าที่จะออกไปถ่ายภาพ คนเหล่านี้ไม่เลวเลย และกลุ่ม Leica ที่นี่ก็เป็นเพียงแค่นักสะสมกล้องเท่านั้น