Pages

11/02/2008

The Last Lecture by Randy Pausch

เริ่มจากคุยกับน้องเปิ้ลว่า มี Professor คนนึง ที่เป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้าย
ในวันที่ Sept. 18, 2007 ซึ่งเป็นวันเกิดของภรรยา
เขาตัดสินใจ แทนที่จะเลือกใช้เวลาอยู่กับภรรยา กลับมาบรรยายLecture
เป็นครั้งสุดท้ายให้นักศึกษากว่า 500 คน ในมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University ฟัง


หลังจากค้นใน internet ก็ไปเจอ lecture อันนี้เข้า ในรูปแบบ YouTube
YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo
Web site : http://www.thelastlecture.com
http://www.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้างล่างนี้คือที่จดออกมาจาก lecture vdo อันนั้น

- When you screwed it up, and nobody say anything to you anymore, that mean they gave up. (not care you anymore)

- Experience is what you get, when you didn't get what you want.

- There is "Brick wall" stops someone who don't want it badly enough
(it separates ones who just want it, and who really really want it.)

- When you pissed of somebody, and you're angry at them, you just have given them not enough time.

- You obviously don't know where the bar should be, and you only gonna do that disservice by putting them anywhere.

- People perceive you are so elegant, because it's going to limit what you're going to accomplish in life. (another way to tell that you're a Jerk)

- Go get a PhD, Become a professor. Because, you're such a good salesman, any company who gets you will gonna use you as salesman, and you might as well selling something worthwhile as an education.

- When you give a presentation , Please telling them about having FUN, 'cause i remember you for.

- You have to decide whether your Trigger/Eeyore. (Fun / Sad)

- Never Lose the child-like wonder.

- all young lady should hear this, When it's come to men that romantic feeling in you, just ignore everything they say, but just pay attention in everything what they do.

- How to Get People to Help you
- you can't get there alone, and I believe in Karma (pay back)
- Tell the truth
- Be earnest (need long term)
- Apologize when you screw up
- Focus on others, not yourself

- Don't bail; the best gold is at the bottom of barrels of crap

- Get a feedback loop; LISTEN to it.

- Don't complain; just work harder

- Important Advice
- Be good at something: it makes you valuable
- Work hard ... "what's your secret?" (call me on Friday night at 10 in my office, i'll tell you)
- Find the best in everybody (good side);
no matter how you have to wait for them to show it
- Be prepared : "LUCK" is where preparation meets opportunity

- It's not about your dream, it's how to lead your life.
If you lead your life right way, the karma will take of itself, the dream will come to you.

Internet Slang

Ref : http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Internet_slang

0-9
• 1337 - From the word Leet, derived from the word elite
• 2 - too, or to
• 4 - For
• 10q - Thank you.

A
• A C? - AH! SI?
• AAF - As A Friend
• ADAD - "Another Day Another Dollar
• ADIH - Another Day In Hell
• ADIP - Another Day in Paradise
• AEAP - As Early As Possible
• AFAICR - As far as I can recall / remember
• AFAICS - As far as I can see
• AFAICT - As far as I can tell
• AFAIK - As far as I know
• AFAP - As Far As Possible
• AFK - Away from keyboard
• ASAP - As soon as possible
• ASL or A/S/L - Age / sex / location
• ASLP or A/S/L/P - Age, sex, location, picture
• ATEOTD - At The End of the Day
• ATM - At the moment
• AWOL - Absent Without (Official) Leave
• AYBABTU (also abbreviated as AYB) - w:All your base are belong to us (from the video game Zero Wing)

B
• B2B - Business to Business
• B2C - Business to Customer
• B4 - Before
• BBIAB - Be back in a bit
• BBQ - Barbecue. While not internet slang in itself, it is often combined with other initialisms as a point of satire, absurdity, or a non-sequitur. For example OMG WTF BBQ.
• BBL/BBS - Be back later / shortly / soon
• BCNU - Be seein' you
• BFF - Best Friends Forever
• BFN - Bye For Now
• blog - Also known as web log or an online journal
• BOFH - Bastard operator from hell
• bot - Any type of automated software in chatrooms and web-cataloging software
• BRB - Be right back
• BSOD - Blue Screen of Death
• BTDT - Been there done that
• BTW - By the way
• bump - Increment (For example, C's ++ operator.) or a backronym for "Bring Up My Post"

C
• CMIIW - Correct me if I'm wrong.
• crawl - To retrieve a web page along with the hyperlinks that reference it
• crapplet - A poorly written computer application
• CU - See you (later)
• CYA - See ya OR Cover Your Ass
• cyber- (prefix) - A term used to connect the subsequent word loosely to the world of computers or the Internet or sex over a computer
• cyberspace - Virtual reality, the Internet, the World Wide Web, and other kinds of computer systems. Science fiction author William Gibson popularized the term in his novel Neuromancer. Gibson used the word to describe a virtual world of computer networks that his cyberpunk heroes 'jacked into'

D
• DFTT - Don't feed the trolls
• DIAF - Die in a fire
• DILLIGAF/D/S - Does it look like I give a flip / fuck / damn / shit
• DND - Do not disturb
• DOA - Dead on arrival. Refers to hardware that is broken on delivery.

E
• EOF - End of File
• EOM - End of Message
• EOL - End of Life. Device or hardware that is at the end of its product life cycle. - End of Line.
• EQ - EverQuest
• ETA - Estimated time of arrival

F
• FAQ - Frequently Asked Question(s)
• FFS - For fuck's sake
• flamer - Someone who makes inflammatory, abusive or directly offensive comments. Similar to, but not quite the same as an Internet troll.
• FMCDH - From My Cold Dead Hands
• FOAD - Fuck off and die
• FOAF - Friend of a friend
• FTFY - Fixed that for you
• FTL - For the loss
• FTW - For the win
• FU - Fuck you
• FUBAR - Fucked up beyond all recognition / repair (from military slang; pronounced "foo-bar")
• FUD - Fear, Uncertainty and Doubt (the purposeful spread of misinformation)
• FWIW - For what it's worth
• FYI - For your information

G
• GBTW - Get back to work
• GF - Great/good fight
• GFU - Good for you
• GFY - Go fuck yourself
• GG - Good game, used at or near the conclusion of a gaming match
• GGS - Good games
• GJ - Good job, often used in online gaming when a teammate performs an act benefitting his team, such as killing an opponent or enabling that kill
• GMTA - Great minds think alike
• Godwin's Law - Dictates that the longer a thread, the more likely someone will post a comparison involving Nazis or Hitler
• gratz - Congratulations
• GTFO - Get the fuck out
• GTG or G2G - 'Got to go' or 'Good to go'
• GR - Good Race

H
• HAND - have a nice day
• handle - Name used in online chat, (AKA nick(name), alias, screen/user name)
• HF - Have fun
• haxor or H4x0r (1337) - Hacker
• hit - A request made to the web server, (noun) the results of an internet search, (verb) loading a Web page. Hits are not equivalent to visitors of a webpage.
• home page - The website's introduction page, starting point, and guide. The technical term is "index"
• hot list - A collection of publicly available URLs (World Wide Web site addresses), sometimes available as text files.
• HTH - Hope this / that helps

I
• IANAL - I am not a lawyer
• IBTL - In before the lock
• IDK - I don't know
• IONO - I don't know
• IIRC - If I recall / remember correctly
• IIUC - If I understand correctly
• IMO - In my opinion
• IMHO - In my humble / honest opinion
• IMNSHO - In my not so humble opinion
• IMAO - In my arrogant opinion
• Information superhighway - The Internet (AKA: I-way, infobahn)
• IOW - In other words
• IRC - Internet Relay Chat
• IRL - In real life
• ITYM - I Think You Mean
• IWSN - I want sex now
• IYKWIM - If you know what I mean

J
• jaggy - aliased computer graphics
• JAS - Just a sec
• JFTR - Just for the record
• JK or j/k - Just kidding, or joke

K
• k or kk - OK
• KISS - Keep it simple stupid.
• KOS - Kill on sight
• KTHX - OK, thanks
• KTHXBAI - OK, thanks, goodbye, used either to cut short a conversation or to express displeasure with being cut short

L
• L8R - Later, L8R also sometimes abbreviated as L8ER is commonly used in chat rooms and other text based communications as a way of saying good bye.
• lag - Slang term for slow Internet speeds or high Internet latency; Lag is sometimes due to a server problem, but more frequently due to the connection between client and server. A slow or intermittent connection may often be referred to as laggy
• lamer - A know-nothing, one who is lame.
• leet - Often spelled as l33t or 1337. It originally meant elite
• LFG - Looking for group
• LFM - Looking for more
• LMAO - Laughing my ass off
• LMFAO - Laughing my fucking ass off
• LMIRL - Let's meet in real life.
• LMK - Let me know
• LOL - Laughing out loud, laugh out loud
• LTNS - Long time no see
• lulz - corruption of LOL
• lurker - Someone who frequents a Usenet group without participating in discussions
• LYLAB - Love you like a brother.
• LYLAS - Love you like a sister.

M
• MMORPG, MMO - Massive Multi-player Online Role Playing Game
• MOTD - Message of the day
• MTFBWY - May The Force be with you
• MUD - Multi-User Dungeon
• MUSH - Multi-User Shared Hallucination
• MYOB - Mind your own business
• M8 - Mate

N
• N1 - Nice one, used mostly often in gaming
• NE1 - "Anyone"
• newbie, newb, n00b - An inexperienced user of a system or game, or an annoying person. Usually a derogatory term for someone inexperienced at a game.
• NIFOC - Naked In Front Of Computer
• NM - (Sometimes written N/M) Not much, Never mind or no message, used on message boards or in e-mails to indicate that everything is already said in the subject line.
• NP - No problem
• NSFW - Not safe for work. Warning about content that may get the viewer in trouble with his employer or co-workers.
• NVM, NVMD, or nm - Nevermind, not much

O
• O RLY - Oh really?
• OIC - Oh, I see
• OFN - Old freaking news
• OMG - Oh my god
• OMFG - Oh my fucking god
• OMGWTF - Oh my God what the fuck
• OMW - On my way or Oh my word
• ONOZ - Oh, no
• OP - Original poster / Operator / Outpost
• OS - Operating system
• OT - Off topic
• OTOH - On the other hand
• OTP - On the phone or One true pairing or On The Piss

P
• P2P - Peer to peer, or pay to play
• PAW - Parents are watching
• PEBKAC/PEBCAK - Problem exists between keyboard and chair
• ping - From the popular network monitoring tool.
• PITA - Pain in the arse / ass
• PLMK - Please let me know
• PMSL - Pissing myself laughing
• POS - Piece of shit, or parent over shoulder.
• POTS - Plain old telephone service
• POV - Point of view
• PL - Powerleveling, used in online games.
• PPL - People
• PTKFGS - Punch the Keys For God's Sake
• pr0n - Intentional misspelling of porn
• PW - Persistent World (gaming)
• pwned - Intentional misspelling of owned

Q
• QFT - Quoted for truthiness - either to show satire or agreement with something satiric.
• QWP - (texting) Quit Whining, Please. (gaming) equip v / equipment n.

R
• rehi (or merely re) - Hello again
• RL - Real Life
• RMS - Ride me sideways
• ROFL/ROTFL - Rolling on (the) floor laughing
• ROFLMAO/ROTFLMAO - Rolling on (the) floor laughing my ass off
• ROFLMAOWPIMP/ROTFLMAOWPIMP - Rolling on (the) floor laughing my ass off while peeing in my pants
• ROFLOL/ROTFLOL - Rolling on (the) floor laughing out loud
• RSN - Real soon now (used sarcastically)
• RTFB - Read the fucking binary (or book)
• RTFS - Read the fucking source
• RTFM/RTM - Read the (fucking) manual or reboot the (fucking) machine

S
• SCNR - Sorry, could not resist
• SFW - Safe for Work, see NSFW
• sk8/sk8r/sk8er - skate/skater
• smiley - Another name for emoticons
• SMH - Shaking my head
• SNAFU - Situation normal: all (fucked/fouled) up
• Snail mail - Normal paper mail service
• SOHF - Sense of humor failure
• spider - The program behind a search engine
• STFU - Shut the fuck up
• STFW - Search the fucking web

T
• TANSTAAFL - There ain't no such thing as a free lunch, a quote originally attributed to Robert Heinlein
• TBF - Time between failures
• TBH - To be honest
• TG - That's great
• TGIF - Thank God it's Friday
• THX/THNX, TNX or TX - Thanks
• TIA - Thanks in advance
• TINC - There Is No Cabal, a term discouraging conspiracy theories
• TMI - Too much information
• TOOBS - Internets (refering to the internet as a series of tubes)
• TOS - Terms of service
• TTBOMK - To the best of my knowledge
• TTFN - Ta ta for now
• TTYL - Talk to you later (also spelled TTUL, T2UL or T2YL)
• tweedler - One who has deep love for all computer related technology and gadgets
• TY - Thank you
• TYT - Take your time
• TYVM - Thank you very much

U
• U - You
• UTFSE - Use the fucking search engine

V

W

• w00t, w00T or WOOT - First two express exuberance, the last is a backronym for the term "We Own the Other Team".
• W/ or W/O - With or without
• WB - Welcome back
• W/E - Whatever
• WRT - With respect / regard to
• WTB - Want to buy
• WTF - What the fuck
• WTG - Way to go
• WTH - What the hell
• WTS - Want to sell
• WTT - Want to trade
• WUG - What you got?
• WUBU2 - What (have) you been up to?
• WUU2 - What (are) you up to?
• WYSIWYG - What you see is what you get
• W8 - Wait

Y
• YAGNI - You Ain't Gonna Need It.
• YAGTOH - you are going to own him.
• YHBT - You have been trolled.
• YKW - You know what?
• YMMV - Your mileage may vary.
• YOYO - You're On Your Own.
• YTMND - You're The Man Now, Dog
• YW - You're welcome.

Z
• ZOMG - An intentional misspelling of the acronym shorthand for "Oh My Gawd" and pronounced "Zoh My Gawd" This version is mainly used in jest or to ridicule people who use abbreviations like OMG and OMFG